Containerized Software: Automatiseren

Andere delen in de serie:

In een vorige publicatie hebben we een Spring Boot-omgeving opgezet met Docker. Een probleem hierbij is dat we de Docker-hosts nog moeten configureren. Dit kunnen we natuurlijk met de hand doen, maar het is makkelijker en minder foutgevoelig als we dit doen met een automatiseringstool als Ansible.

Ansible gebruiken om Docker-hosts op te zetten

Om Ansible te installeren, voeren we yum -y install epel-release en yum -y install ansible uit (meer informatie is hier te vinden).

Om een Docker-omgeving te installeren en configureren, maken we de volgende playbooks:

 • docker_common – definieert de gebruikte variabelen en bevat bestanden en templates.
 • docker_host – zet een Docker-host op (installeert Docker en noodzakelijke python-bibliotheken zodat we Ansible’s Docker-module kunnen gebruiken).
 • docker_registry – stelt een Docker lokaal private registry in (installeert Docker en de noodzakelijke python-bibliotheken zodat we de Docker-module van Ansible kunnen gebruiken en maakt een Docker-registry container aan).
 • docker_spring_boot_example – maakt en voert de Spring Boot-container uit.

De directorystructuur voor de playbooks ziet er als volgt uit

/etc/ansible
  /roles
    /docker_common
      /files
        /certificates
          /docker
            /ca
              ca.pem
              ca-key.pem
            /client
              cert.pem
              key.pem
            /server
              server-cert.pem
              server-key.pem
          /registry
            regsitry.crt
            registry.key
          generate_certificates.sh
      /templates
        config_yml.j2 (configuration file for the registry)
        docker_service.j2 (systemd configuration file for docker)
      /vars
        main.yml
    /docker_host
      /tasks
        main.yml
    /docker_registry
      /tasks
        main.yml
    /docker_spring_boot_example
      /tasks
        main.yml
      /vars
        main.yml
  ansible.cfg
  docker_host.yml
  docker_registry.yml
  docker_spring_boot_example.yml
  hosts

De certificaten die nodig zijn voor het lokale private registry en de Docker-client-server-communicatie worden gegenereerd met behulp van het script generate_certificates.sh

  #!/bin/sh
   
  CERTIFICATE_ROOT_DIRECTORY="/etc/ansible/roles/docker_repository/files/certificates"
   
  REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY="${CERTIFICATE_ROOT_DIRECTORY}/registry"
  REGISTRY_SUBJECT="/C=NL/ST=Middleware/L=Snippets/O=Middleware Snippets/OU=Blogging/CN=docker.machine.com"
   
  CLIENT_SERVER_PASSWORD="password"
  CLIENT_SERVER_SUBJECT="/C=NL/ST=Middleware/L=Snippets/O=Middleware Snippets/OU=Blogging/CN=*.machine.com"
  CLIENT_SERVER_DOCKER_DIRECTORY="${CERTIFICATE_ROOT_DIRECTORY}/docker"
  CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY="${CLIENT_SERVER_DOCKER_DIRECTORY}/ca"
  CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY="${CLIENT_SERVER_DOCKER_DIRECTORY}/client"
  CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY="${CLIENT_SERVER_DOCKER_DIRECTORY}/server"
   
  echo 'REMOVING OLD CERTIFICATES'
  rm -rf ${REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY} ${CLIENT_SERVER_DOCKER_DIRECTORY}
  mkdir -p ${REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY}
  mkdir -p ${CLIENT_SERVER_DOCKER_DIRECTORY}/{ca,client,server}
   
  echo 'GENERATING REGISTRY CERTIFCATES'
  openssl req -new -x509 -days 365 -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ${REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY}/registry.key -out ${REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY}/registry.crt -subj "${REGISTRY_SUBJECT}"
   
  #echo 'GENERATING CLIENT SERVER CA CERTIFICATES'
  openssl genrsa -aes256 -passout pass:${CLIENT_SERVER_PASSWORD} -out ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca-key.pem 2048
  openssl req -new -x509 -days 365 -passin pass:${CLIENT_SERVER_PASSWORD} -key ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca-key.pem -sha256 -out ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca.pem -subj "${CLIENT_SERVER_SUBJECT}"
   
  #echo 'GENERATING CLIENT SERVER SERVER CERTIFICATES'
  openssl genrsa -out ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server-key.pem 2048
  openssl req -new -key ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server-key.pem -sha256 -out ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server.csr -subj "${CLIENT_SERVER_SUBJECT}"
  openssl x509 -req -days 365 -sha256 -passin pass:${CLIENT_SERVER_PASSWORD} -in ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server.csr -CA ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca.pem -CAkey ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca-key.pem -CAcreateserial -out ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server-cert.pem
   
  echo 'GENERATING CLIENT SERVER CLIENT CERTIFICATES'
  openssl genrsa -out ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/key.pem 2048
  openssl req -new -key ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/key.pem -out ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/client.csr -subj "/CN=client"
  echo extendedKeyUsage = clientAuth > ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/extfile.cnf
  openssl x509 -req -days 365 -sha256 -passin pass:${CLIENT_SERVER_PASSWORD} -in ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/client.csr -CA ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca.pem -CAkey ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca-key.pem -CAcreateserial -out ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/cert.pem -extfile ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/extfile.cnf
   
  echo 'CHANGING PERMISSIONS'
  chmod 0400 ${REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY}/registry.key ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca-key.pem ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server-key.pem ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/key.pem
  chmod 0444 ${REGISTRY_CERTIFICATE_DIRECTORY}/registry.crt ${CLIENT_SERVER_CA_DIRECTORY}/ca.pem ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server-cert.pem ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/cert.pem
   
  echo 'REMOVING CERTIFICATE SIGNING REQUESTS'
  rm -f ${CLIENT_SERVER_SERVER_DIRECTORY}/server.csr ${CLIENT_SERVER_CLIENT_DIRECTORY}/client.csr

Merk op dat om de certificaten te vernieuwen, het script generate_certificates.sh en de Ansible-playbooks opnieuw worden uitgevoerd en het lokale private registry en de Docker-daemons opnieuw worden gestart.

De templates die worden gebruikt in de rol docker_common hebben de volgende inhoud

# config_yml.j2
version: 0.1
log:
 fields:
  service: registry
storage:
 cache:
  layerinfo: inmemory
 filesystem:
  rootdirectory: {{ registry_storage_filesystem_root_dir }}
http:
 addr: {{ registry_host }}:{{ registry_port }}
 tls:
  certificate: {{ registry_http_tls_certificate }}
  key: {{ registry_http_tls_key }}
#auth:
# htpasswd:
#  realm: {{ registry_auth_htpass_realm }}
#  path: {{ registry_auth_htpass_path }}
 
# docker_service.j2
[Unit]
Description=Docker Application Container Engine
Documentation=https://docs.docker.com
After=network.target docker.socket
Requires=docker.socket
 
[Service]
Type=notify
#ExecStart=/usr/bin/docker daemon -H fd://
ExecStart=/usr/bin/docker -d --tlsverify --tlscacert={{ docker_certs_dir }}/ca/ca.pem --tlscert={{ docker_certs_dir }}/server/server-cert.pem --tlskey={{ docker_certs_dir }}/server/server-key.pem -H={{ docker_host }}:{{ docker_port }}
MountFlags=slave
LimitNOFILE=1048576
LimitNPROC=1048576
LimitCORE=infinity
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

De gebruikte variabelen worden gedefinieerd in het bestand docker_common/vars/main.yml

# /etc/ansible/roles/docker_common/vars/main.yml
 
os_docker_user:            "root"
os_docker_group:           "root"
 
root_dir:               "/opt"
 
registry_base_dir:          "{{ root_dir }}/registry"
registry_auth_dir:          "{{ registry_base_dir }}/auth"
registry_certs_dir:          "{{ registry_base_dir }}/certs"
registry_conf_dir:          "{{ registry_base_dir }}/configuration"
registry_conf_file:          "{{ registry_conf_dir }}/config.yml"
registry_data_dir:          "{{ registry_base_dir }}/data"
 
registry_host:            "docker.machine.com"
registry_port:            5000
 
registry_username:          "docker"
registry_password:          "password"
 
registry_image_name:         "registry:2"
 
registry_auth_htpass_dir:       "/auth"
registry_auth_htpass_path:      "{{ registry_auth_htpass_dir }}/htpasswd"
registry_auth_htpass_realm:      "basic-realm"
registry_config_yaml_dir:       "/etc/docker/registry"
registry_http_tls_certs_dir:     "/certs"
registry_http_tls_certificate:    "{{ registry_http_tls_certs_dir }}/registry.crt"
registry_http_tls_key:        "{{ registry_http_tls_certs_dir }}/registry.key"
registry_storage_filesystem_root_dir: "/var/lib/registry"
 
docker_base_dir:           "{{ root_dir }}/docker"
docker_certs_dir:           "{{ docker_base_dir }}/certs"
docker_custom_containers_dir:     "{{ docker_base_dir }}/custom_containers"
docker_registry_certs_dir:      "/etc/docker/certs.d/{{ registry_host }}:{{ registry_port }}"
docker_home:             "/root/.docker"
docker_service_file:         "/usr/lib/systemd/system/docker.service"
 
docker_host:             "{{ ansible_fqdn }}"
docker_port:             2376
 
docker_client_connect_string:     "--tlsverify --tlscacert={{ docker_certs_dir }}/ca/ca.pem --tlscert={{ docker_certs_dir }}/client/cert.pem --tlskey={{ docker_certs_dir }}/client/key.pem -H={{ docker_host }}:{{ docker_port }}"

Merk op dat we als directorystructuur voor Docker het volgende krijgen

/${root_dir}
  /${docker_base_dir}
    /${docker_certs_dir} (contains the certificates for client-server communication)
    /${docker_custom_containers_dir}
  /${registry_base_dir}
    /${registry_auth_dir}
    /${registry_certs_dir} (contains the certificates for the local private registry)
    /${registry_conf_dir}
    /${registry_data_dir}
      /docker/registry/v2 (generated by Docker when images are pushed to the registry)
        /blobs
        /repositories
          /centos
          /httpd
          /springbootexample
/${docker_home}
/${docker_registry_certs_dir}

Registry

Om een lokaal private registry op te zetten, kunnen we het volgende gebruiken

# /etc/ansible/roles/docker_registry/tasks/main.yml
 
- name: install extra packages for enterprise linux repository configuration
 yum:
  name=epel-release
  state=present
 
# needed to install python libraries (pip)
- name: install python package manager (pip)
 yum:
  name={{ item }}
  state=present
 with_items:
  - libffi-devel
  - python-devel
  - python-pip
 
# needed for the ansible htpasswd module
- name: install python libraries
 pip:
  name={{ item }}
  state=present
 with_items:
  - bcrypt
  - passlib
 
# needed for the ansible docker module
# the ansible 1.9.2 docker module works with the docker-py version 1.2.3 (not the latest 1.3.1)
- name: install docker-py python library
 pip:
  name=docker-py
  version=1.2.3
  state=present
  
- name: create root directory
 file:
  path="{{ root_dir }}"
  state=directory
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0755
 
- name: create directories
 file:
  path={{ item }}
  state=directory
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0755
 with_items:
  - "{{ registry_base_dir }}"
  - "{{ registry_auth_dir }}"
  - "{{ registry_certs_dir }}"
  - "{{ registry_conf_dir }}"
  - "{{ registry_data_dir }}"
  - "{{ docker_base_dir }}"
  - "{{ docker_certs_dir }}"
  - "{{ docker_custom_containers_dir }}"
  - "{{ docker_registry_certs_dir }}"
  - "{{ docker_home }}"
  
- name: copy docker certificates
 copy:
  src=roles/docker_common/files/certificates/docker/
  dest="{{ docker_certs_dir }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0400
  
- name: copy client certificates
 copy:
  src={{ item }}
  dest="{{ docker_home }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0400
 with_items:
  - "roles/docker_common/files/certificates/docker/ca/ca.pem"
  - "roles/docker_common/files/certificates/docker/client/cert.pem"
  - "roles/docker_common/files/certificates/docker/client/key.pem"
 
- name: copy registry certificates
 copy:
  src=roles/docker_common/files/certificates/registry/
  dest="{{ registry_certs_dir }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0400
 
- name: copy registry certificate
 copy:
  src=roles/docker_common/files/certificates/registry/registry.crt
  dest="{{ docker_registry_certs_dir }}/ca.crt"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0400
 
# only bcrypt format passwords are supported by docker
- name: generate user file for basic authentication
 htpasswd: 
  path="{{ registry_auth_dir }}/htpasswd"
  crypt_scheme=bcrypt
  name="{{ registry_username }}"
  password="{{ registry_password }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0640
  
- name: create registry configuration file
 template:
  src=roles/docker_common/templates/config_yml.j2
  dest="{{ registry_conf_file }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0640
  
- name: install docker
 shell: /usr/bin/curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
  creates="/usr/bin/docker"
 register: docker_installed
 
- name: enable and start docker service
 service:
  name=docker
  state=started
  enabled=yes
 when: docker_installed|success
 register: docker_started
 
- name: pull registry image from docker hub
 shell: /usr/bin/docker pull "{{ registry_image_name }}"
 when: docker_started|success
 register: registry_image_pulled
 changed_when: registry_image_pulled.rc != 0
 
- name: set-up docker registry
 docker:
  name: registry
  image: "{{ registry_image_name }}"
  net: host
  state: started
  restart_policy: always
  ports:
  - "{{ registry_port }}:{{ registry_port }}"
  volumes:
  - "{{ registry_auth_dir }}:{{ registry_auth_htpass_dir }}"
  - "{{ registry_certs_dir }}:{{ registry_http_tls_certs_dir }}"
  - "{{ registry_conf_dir }}:{{ registry_config_yaml_dir }}"
  - "{{ registry_data_dir }}:{{ registry_storage_filesystem_root_dir }}"
 when: docker_started|success and registry_image_pulled|success

Merk op dat we een specifieke versie van docker-py gebruiken.

Host

Om Docker-hosts op te zetten, kunnen we het volgende gebruiken

# /etc/ansible/roles/docker_host/tasks/main.yml
 
- name: install extra packages for enterprise linux repository configuration
 yum:
  name=epel-release
  state=present
 
# needed to install python libraries (pip: https://pip.pypa.io/en/stable/)
- name: install python package manager (pip)
 yum:
  name={{ item }}
  state=present
 with_items:
  - libffi-devel
  - python-devel
  - python-pip
  
#- name: upgrade python package manager
# shell: /usr/bin/pip install --upgrade pip
 
# needed for the ansible htpasswd module (http://docs.ansible.com/ansible/htpasswd_module.html)  
- name: install python libraries
 pip:
  name={{ item }}
  state=present
 with_items:
  - bcrypt
  - passlib
 
# needed for the ansible docker module (http://docs.ansible.com/ansible/docker_module.html)
# the ansible 1.9.2 docker module works with the docker-py version 1.2.3 (not 1.3.1)
- name: install docker-py python library
 pip:
  name=docker-py
  version=1.2.3
  state=present
  
- name: create root directory
 file:
  path="{{ root_dir }}"
  state=directory
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0755
 
- name: create directories
 file:
  path={{ item }}
  state=directory
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0755
 with_items:
  - "{{ docker_certs_dir }}"
  - "{{ docker_registry_certs_dir }}"
  
- name: copy docker certificates
 copy:
  src=roles/docker_common/files/certificates/docker/
  dest="{{ docker_certs_dir }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0400
  
- name: copy registry certificate
 copy:
  src=roles/docker_common/files/certificates/registry/registry.crt
  dest="{{ docker_registry_certs_dir }}/ca.crt"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0400
 
- name: install docker
 shell: /usr/bin/curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
  creates="/usr/bin/docker"
 register: docker_installed
 
- name: edit docker service file
 template:
  src=roles/docker_common/templates/docker_service.j2
  dest="{{ docker_service_file }}"
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0640
 when: docker_installed|success
 
- name: enable and start docker service
 service:
  name=docker
  state=started
  enabled=yes
 when: docker_installed|success
 register: docker_started

Spring Boot

Om een Docker-container voor de Spring Boot applicatie te maken en uit te voeren, kunnen we het volgende gebruiken

# /etc/ansible/roles/docker_spring_boot_example/tasks/main.yml
 
- name: pull spring boot image from local private registry
 shell: /usr/bin/docker {{ docker_client_connect_string }} pull {{ registry_host }}:{{ registry_port }}/{{ docker_image_name }}:{{ docker_image_version }}
 register: spring_boot_image_pulled
 changed_when: spring_boot_image_pulled.rc != 0
 
- name: create volume directories
 file:
  path="{{ item }}"
  state=directory
  owner="{{ os_docker_user }}"
  group="{{ os_docker_group }}"
  mode=0755
 with_items:
  - "{{ spring_boot_volume_temp }}"
 when: spring_boot_image_pulled|success
 
- name: create spring boot container
 docker:
  name: "{{ docker_container_name }}"
  image: "{{ registry_host }}:{{ registry_port }}/{{ docker_image_name }}:{{ docker_image_version }}"
  net: host
  state: started
  docker_url: "https://{{ docker_host }}:{{ docker_port }}"
  use_tls: encrypt
  tls_ca_cert: "{{ docker_certs_dir }}/ca/ca.pem"
  tls_client_cert: "{{ docker_certs_dir }}/client/cert.pem"
  tls_client_key: "{{ docker_certs_dir }}/client/key.pem"
  tls_hostname: "{{ docker_host }}"
  ports:
  - "{{ spring_boot_server_port }}:{{ spring_boot_server_port }}"
  - "{{ spring_boot_jmx_port }}:{{ spring_boot_jmx_port }}"
  volumes:
  - "{{ spring_boot_volume_temp }}:{{ spring_boot_volume_temp }}"
  registry: "https://{{ registry_host }}:{{ registry_port }}"
 when: spring_boot_image_pulled|success

Ansible inventory

Ansible werkt tegelijkertijd tegen meerdere systemen in de infrastructuur. Het doet dit door delen van systemen te selecteren die worden vermeld in het inventory-bestand van Ansible, dat standaard wordt opgeslagen op de locatie /etc/ansible/hosts, bijvoorbeeld

[docker_registry]
docker.machine.com
 
[docker_host]
springboot1.machine.com
springboot2.machine.com
 
[spring_boot_example]
springboot1.machine.com
springboot2.machine.com

Met de inventory op zijn plaats, kunnen we de playbooks uitvoeren.

Om dingen eenvoudig maken (maar niet eenvoudiger) kunnen we ook Docker vergeten, en gewoon Ansible gebruiken om een Spring Boot-omgeving op te zetten.

Ansible gebruiken om een Spring Boot-omgeving op te zetten

Om dingen gemakkelijker te maken, waarom zouden we de omgeving niet inrichten zonder Docker. Met Spring Boot hoeven we alleen Java Virtual Machines te starten, wat kan worden gedaan door het gebruik van bijvoorbeeld systemd.

Om de omgeving te installeren en configureren, kunnen we denken aan de volgende playbooks

 • spring_boot_common – maakt de spring boot runtime directory-structuur, kopieert de benodigde spring boot modules, en installeert de Java Virtual Machine.
 • spring_boot_config_host – configureert de (Linux) hosts.
 • spring_boot_example – kopieert het jar-bestand van de applicatie en maakt en start een systemd-service voor de applicatie.
 • spring_boot_repository – definieert variabelen, en bevat bestanden en templates.

Om de benodigde Spring Boot-runtime-componenten in te stellen, kunnen we het volgende gebruiken

# /etc/ansible/roles/spring_boot_common/tasks/main.yml
  
- name: create homes
 file:
  path={{ item }}
  state=directory
  owner={{ java_user }}
  group={{ java_group }}
  mode=0755
 with_items:
  - "{{ pivotal_home }}"
  - "{{ oracle_home }}"
  - "{{ scripts_home }}"
  - "{{ java_home }}"
  - "{{ modules_home }}"
  - "{{ applications_home }}"
 
- name: copy spring boot modules
 copy:
  src=roles/spring_boot_repository/files/spring_boot_modules/
  dest={{ modules_home }}
  owner={{ java_user }}
  group={{ java_group }}
  mode=0644
  
- name: install java virtual machine
 shell: /bin/su - "{{ java_user }}" -c "/bin/tar xzf {{ jvm_installer }} -C {{ oracle_home }}"
  creates="{{ java_executable }}"
 register: jvm_installed
 
- name: set entropy gathering device
 replace:
  dest="{{ java_security }}"
  regexp='^securerandom\.source=file:/dev/random'
  replace="securerandom.source={{ secure_random_source }}"
 when: jvm_installed|success

Om onze applicatie op te zetten, kunnen we het volgende gebruiken

# /etc/ansible/roles/spring_boot_example/tasks/main.yml
 
- name: create application homes
 file:
  path={{ item }}
  state=directory
  owner={{ java_user }}
  group={{ java_group }}
  mode=0755
 with_items:
  - "{{ application_home }}"
  - "{{ application_log_home }}"
  
- name: copy spring boot application
 copy:
  src=roles/spring_boot_example/files/{{ application_name }}.jar
  dest={{ application_home }}
  owner={{ java_user }}
  group={{ java_group }}
  mode=0644
  
- name: create script
 template:
  src=roles/spring_boot_example/templates/{{ application_name }}_sh.j2 
  dest="{{ exec_start_service_script }}"
  owner={{ java_user }}
  group={{ java_group }}
  mode=0744
 when: ansible_os_family == 'RedHat' and ansible_distribution_major_version == '7'
  
- name: create systemd script
 template:
  src=roles/spring_boot_example/templates/{{ application_name }}_service.j2 
  dest="{{ systemd_service_script }}"
  owner='root'
  group='root'
  mode=0644
 when: ansible_os_family == 'RedHat' and ansible_distribution_major_version == '7'
 
- name: enable and start application service
 service:
  name={{ application_name }}
  state=started
  enabled=yes
 register: application_started

waarin we gebruik gemaakt hebben van de volgende templates

# spring_boot_example_sh.j2
#!/bin/sh
 
JAVA_HOME="{{ java_home }}"
 
SERVER_MEM_ARGS="{{ server_mem_args }}"
THROUGHPUT_GARBAGE_COLLECTOR_ARGS="{{ throughput_garbage_collector_args }}"
PAUSETIME_GARBAGE_COLLECTOR_ARGS="{{ pausetime_garbage_collector_args }}"
MONITORING_ARGS="{{ monitoring_args }}"
SPRING_BOOT_ARGS="{{ spring_boot_args }}"
 
USER_MEM_ARGS="${SERVER_MEM_ARGS} ${PAUSETIME_GARBAGE_COLLECTOR_ARGS} ${MONITORING_ARGS} ${SPRING_BOOT_ARGS}"
MODULES="{{ modules_home }}/*:{{ application_home }}/{{ application_name }}.jar"
 
${JAVA_HOME}/bin/java ${USER_MEM_ARGS} -classpath ${MODULES} {{ application_class_name }}
 
# spring_boot_example_service.j2
[Unit]
Description=Spring Boot Example application
After=network.target
 
[Service]
User={{ java_user }}
Group={{ java_group }}
Type=simple
ExecStart={{ exec_start_service_script }} >/dev/null 2>/dev/null &
Restart=on-failure
RestartSec=1
 
[Install]
WantedBy=default.target

Als we de playbooks draaien hebben we het volgende

# run the playbooks
[root@docker ansible]# ansible-playbook spring_boot_example.yml
 
PLAY [spring_boot_example] ****************************************************
...
 
[root@docker ansible]# ansible-playbook spring_boot_http_server.yml
 
PLAY [spring_boot_http_server] ************************************************
...
 
# check the set-up
[root@springboot1 ~]# ps -ef|grep [j]ava
duke    1296  1287 0 10:40 ?    00:01:08 /u01/app/oracle/jdk8/bin/java -Xms512m -Xmx512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockCommercialFeatures -XX:+FlightRecorder -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dserver.port=8001 -Dserver.address=springboot1.machine.com -Dlogging.path=/u01/app/pivotal/applications/spring_boot_example/logs -classpath /u01/app/pivotal/modules/*:/u01/app/pivotal/applications/spring_boot_example/spring_boot_example.jar Example
 
[root@springboot1 ~]# netstat -anp|grep 1296
tcp6    0   0 :::45032        :::*          LISTEN   1296/java
tcp6    0   0 :::9999         :::*          LISTEN   1296/java
tcp6    0   0 :::57523        :::*          LISTEN   1296/java
tcp6    0   0 192.168.101.220:8001  :::*          LISTEN   1296/java
unix 2   [ ]     STREAM   CONNECTED   18812  1296/java
 
[root@springboot2 ~]# ps -ef|grep [j]ava
duke    1296  1286 0 10:40 ?    00:01:17 /u01/app/oracle/jdk8/bin/java -Xms512m -Xmx512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockCommercialFeatures -XX:+FlightRecorder -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dserver.port=8001 -Dserver.address=springboot2.machine.com -Dlogging.path=/u01/app/pivotal/applications/spring_boot_example/logs -classpath /u01/app/pivotal/modules/*:/u01/app/pivotal/applications/spring_boot_example/spring_boot_example.jar Example
 
[root@springboot2 ~]# netstat -anp|grep 1296
tcp6    0   0 :::58380        :::*          LISTEN   1296/java
tcp6    0   0 :::9999         :::*          LISTEN   1296/java
tcp6    0   0 :::52789        :::*          LISTEN   1296/java
tcp6    0   0 192.168.101.230:8001  :::*          LISTEN   1296/java
unix 2   [ ]     STREAM   CONNECTED   19520  1296/java

“Everything should be as simple as it can be, but not simpler.” – a scientist’s (Albert Einstein) defense of art and knowledge – of lightness, completeness and accuracy.

Scroll to Top